List Przewodniczącej „Dialog 2005” do Pracowników Banku Pekao

WZA Banku Pekao S.A., sprawy sądowe o obniżenie wykonania MBO ze względu na współczynnik solidarnościowy oraz zasada równości wynagrodzeń za pracę.

Oświęcim, 19 kwietnia 2024 r.

Drodzy nasi

Dzisiaj trzy sprawy: WZA Banku Pekao S.A., sprawy sądowe o obniżenie wykonania MBO ze względu na współczynnik solidarnościowy oraz zasada równości wynagrodzeń za pracę – nowe przepisy europejskie.

WZA Banku Pekao S.A.

Dnia 17 kwietnia 2024 r. jako akcjonariusz Banku Pekao S.A. uczestniczyłam w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Na Walnym odniosłam wrażenie, że jestem na Białorusi a nie w Polsce, która jest/powinna być państwem demokratycznym. Ale jak widać, nie wszystkich gremiów dotyczy demokracja i przejrzystość w działaniu. Piszę o WZA odbytym w dniu 14 kwietnia br. porównując go do Białorusi, bo udzielano mi głosu jako akcjonariuszowi, zadałam pytanie do sprawozdania Zarządu o koszt poniesiony przez pracowników przy wykonaniu wyniku Banku w 2023 r., na co nie uzyskałam odpowiedzi. Po kilku zdaniach krytyki tego, czego doświadczyli i doświadczają pracownicy Banku w szczególności obsługujący klientów detalicznych wyłączali mi mikrofon. Zabierałam głos w zakresie warunków pracy, w szczególności braku szacunku do ludzi, którzy ten historyczny wynik wypracowali. Gwarantuję Wam, że zrobię wszystko co w ludzkiej mocy, aby w Banku Pekao S.A. nikt już więcej nie płakał z powodu konieczności odgrywania scenek sprzedażowych, braku chęci stosowania socjotechnik na klientach w celu zachęcania do zadłużenia się w Banku, programów naprawczych, „podnoszenia kompetencji”, programów typu „Lider na 5” lub PRO, które mają na celu udowodnienie pracownikowi, że jest nikim oraz obniżenie jego samooceny – tak wynika z Waszych odczuć i skarg składanych wcześniej i obecnie do naszego związku. Ilość pracy jaką powierzył Pracodawca do realizacji w 2024 r. też jest przedmiotem naszej troski, upoważnia nas do podjęcia kolejnych działań, bo te wniesione do tej pory nie przyniosły poprawy.

Pamiętajcie – pracownik ma obowiązek przedstawić ofertę Banku taką, jaka ona jest, zaprosić do naszego Banku, a decyzję pozostawić klientowi jako swobodną i przemyślaną przez niego. Każdy klient powinien być ważny – niezależnie od tego, czy przyszedł po pożyczkę, ubezpieczenie, factoring czy leasing, czy tylko wpłacić czy wypłacić swoje pieniądze na rachunek bankowy, bo tymi pieniędzmi bank obraca przy niewielkich nakładach finansowych. Takie postępowanie to szacunek wobec klientów. Wszyscy jesteśmy konsumentami i chcemy być podmiotowo traktowani, niezależnie od tego, czy kupujemy mąkę, lodówkę, czy korzystamy z usług bankowych. To tyle i aż tyle.

Podczas WZA odwołano Radę Nadzorczą Banku. Akcjonariusze powołali nowych Członków Rady, następnie ogłosili przerwę w obradach do dnia 10 maja br. i na ten dzień zaplanowali zmiany w Zarządzie Banku. Dnia 10 maja też będę obecna na Walnym i złożę na piśmie wszystko, co powiedziałam i nie zdążyłam powiedzieć, bo nie było możliwości. Moje wystąpienie jako akcjonariusza zostanie opublikowane, przekazane Członkom nowej Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. oraz Członkom naszego Związku Zawodowego. Po zmianie w składzie Zarządu Banku rozpoczynamy akcję „SZACUNEK”, bo widzimy konieczność podniesienia kultury wewnętrznej w Banku. Mam tutaj na myśli kulturę pracy w szeroko rozumianym zakresie, nie tylko relacje międzyludzkie, które też wymagają poprawy.

Sprawy sądowe – MBO i współczynnik solidarnościowy

Na WZA Pan Leszek Skiba, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A. odniósł się do sprawy dotyczącej obniżenia wykonania MBO w 2020 r. z powodu wprowadzenia współczynnika solidarnościowego związanego z wynikiem finansowym Banku. Pan Prezes powiedział, że toczy się w sądach 27 spraw, z czego kilka jest przegranych przez pracowników i jedna wygrana w sądzie rejonowym.

Naszym zdaniem, pojawiło się „światełko w tunelu” zatem należy kontynuować sprawę i składać pozwy do sądu. Zaznaczamy, że są to sprawy indywidualne. Nie można wnieść pozwu zbiorowego, albowiem jest różna wartość przedmiotu sporu. Prosimy osoby chętne do wstąpienia na drogę sądową, aby przygotowały następujące dokumenty:

  1. umowę o pracę Kontrakt menedżerski oraz aneksy do tej umowy o ile takie były podpisane,
  2. notę techniczną za 2020 r. oraz poprzednie tj. z 2019 r. oraz z 2018 r. w celu porównania przez sąd,
  3. rozliczenie Noty MBO za 2020 r.
  4. odwołanie pracownika od rozliczenia MBO za 2020 r.

Z uwagi na fakt, że nie mamy rozstrzygnięcia tej sprawy przez Sąd Najwyższy, nie możemy mówić, że te sprawy zostaną ostatecznie wygrane, ale tak, jak wcześniej napisane – jest światełko w tunelu. Z uwagi na fakt, że WZA za 2020 r. odbyło się 11 czerwca 2021 r. pozwy będziemy składać do dnia 10 czerwca br., później nastąpi przedawnienie.

Przyjmujemy, że w maju spokojnie złożymy pozwy w warszawskim sądzie (zgodnie z adresem siedziby Banku). Sprawa toczy się bez udziału świadków, zatem pełnomocnik bierze sprawę na siebie.

Sprawy sądowe będziemy prowadzić poprzez wykwalifikowanego pełnomocnika z zakresu prawa pracy – sprawdzonego i skutecznego, będziemy je wspierać w pełnym zakresie. Będziemy też partycypować w kosztach sądowych, zatem oferta kierowana jest do naszych Członków oraz tych, którzy chcą się zapisać i będą zobowiązani do regularnego płacenia składki członkowskiej. Jak to zazwyczaj bywa – bez kasy ani rusz 😊

Czekamy zatem na zgłoszenia i niezbędne dokumenty do sprawy – w pierwszej kolejności prosimy o skany dokumentów na adres e-mailowy: organizacjadialog2005@wp.pl

Zasada równości wynagrodzeń za pracę

Chcemy się z Wami podzielić pozytywną informacją dotyczącą wejścia w życie nowych przepisów unijnych. Dnia 10 maja 2023 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły nowy akt prawny – dyrektywę PE i Rady (UE) 2023/970 w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania.

Co do zasady ta dyrektywa wzmacnia mechanizmy egzekwowania prawa do równego wynagrodzenia nie tylko w podziale kobieta vs. mężczyzna, ale można ją interpretować i stosować do ogółu zatrudnionych ludzi na tych samych stanowiskach lub stanowiskach o identycznej lub podobnej wartości. Państwa członkowskie zostaną zobowiązane do wprowadzenia sankcji za naruszenia przepisów dotyczących równości płacowej, by pracodawcy jak najpełniej realizowali zasadę równości wynagrodzeń. Mechanizmy te obejmą zarówno sankcje finansowe, jak i inne środki, które mają skłonić pracodawców do aktywnego działania na rzecz eliminacji nierówności płacowych.

Przykre, że Bank Pekao S.A. nie dostrzega problemów płacowych dotyczących znaczących różnic w wynagrodzeniach zasadniczych występujących na tych samych stanowiskach pracy i Zarząd Banku nie wziął tego pod uwagę podczas negocjacji podwyżek w 2024 r. pomimo naszych starań. Dlatego też jesteśmy zmuszeni w tej sprawie podziałać poprzez instytucje zewnętrzne. Wkrótce prześlemy do Was informacje na ten temat.

Z uwagi na fakt, że ze związkowców znieśli już klauzulę poufności i możemy podzielić się z Wami informacjami na temat negocjacji w sprawie podwyżek i nagród za kilka dni poinformujemy o przebiegu tych negocjacji i podejściu Pracodawcy do wynagrodzeń zasadniczych w Banku.

Pozdrawiamy serdecznie,

w imieniu własnym (również jako akcjonariusz Banku Pekao S.A.)
oraz Zarządu organizacji związkowej „Dialog 2005”

Alicja Jędrych
Przewodnicząca