Spór zbiorowy w Alior Banku

W dniu 25 czerwca 2019 r. cztery Organizacje Związkowe – „Bankowiec”, „Dialog 2005”, „Solidarność” i ZZ Pracowników AB zgłosiły w Alior Banku spór zbiorowy. W trybie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych Związki zawodowe wystąpiły z żądaniami:

  • ustalenia płacy minimalnej w Banku na odpowiednim i godnym poziomie tj. 4.000 zł brutto oraz waloryzacji tej płacy minimalnej o wskaźnik przyrostu przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw,
  • podwyżki wynagrodzeń dla wszystkich pracowników zatrudnionych w Banku na umowach o pracę o 500 zł netto,
  • wprowadzenia zasady ustalania wysokości premii pracownika proporcjonalnie do poziomu realizacji jego celów premiowych,
  • ustalenia wysokości odpraw z tytułu zwolnień indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracowników zgodnie z Porozumieniem z dnia 15 grudnia 2016 roku dotyczącym grupowego zwolnienia,
  • określenia w umowie o pracę każdego pracownika rodzaju wykonywanej przez niego pracy zgodnie z art. 29 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy.