Sztuczki kadrowca

Zdarza się często, że kadrowiec podczas dokonywania czynności prawnej, dotyczącej rozwiązania stosunku pracy, staje przed pracownikiem i w jednej ręce trzyma porozumienie stron, a w drugiej wypowiedzenie umowy o pracę. W celu uzyskania zgody pracownika na przyjęcie porozumienia stron, kadrowiec używa różnych argumentów, w tej konkretnej sprawie zasugerowano pracownicy, że łatwiej znaleźć pracę w przypadku rozwiązania umowy w trybie za porozumieniem stron. Gdyby zaś podpisała wypowiedzenie, to będzie miała trudności w znalezieniu pracy.

Pani Ewa była bardzo zdenerwowana i zaskoczona sytuacją. Będąc w dużym stresie podpisała przedmiotowe porozumienie. Po chwili zorientowała się, że postąpiła niekorzystnie dla siebie, gdyż podpisując porozumienie zamknęła sobie drogę do dochodzenia własnych racji w sądzie. Pomimo próśb kierowanych do przełożonego oraz stosownego pisma skierowanego do Banku, podpisany przez nią dokument nie został wycofany i pracodawca utrzymywał, że ich postępowanie jest właściwe.

Skierowaliśmy prośbę do Państwowej Inspekcji Pracy o sporządzenie opinii w tej sprawie. Jest ona korzystna dla pracownika. Opinia jest adekwatna do innych sytuacji dotyczących podpisywania porozumień pod presją lub po wprowadzeniu pracownika w błąd.


Oświęcim, dnia 30.05.2014 r.

Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy
w Warszawie

45/BPH/2014

Wniosek o przeprowadzenie kontroli, wydanie opinii oraz o ewentualne wydanie zaleceń w stosunku do Banku BPH S.A., Oddział w XXXXXX, ul. XXXXX, w sprawie rozwiązania stosunku pracy z zatrudnioną w w/w placówce Panią Ewą XXXXX.

Niniejszym zgłaszamy nasze podejrzenie, że w dniu dzisiejszym tj. 30.05.2014 r. przedstawiciel Banku BPH S.A. dążąc do rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy, celowo wprowadził tegoż pracownika w błąd, wykorzystując przy tym okoliczności zdenerwowania i stresu, czym doprowadził do podpisania przez Panią Ewę XXXXX porozumienia w sprawie rozwiązania stosunku pracy.

Wnioskujemy o zbadanie opisanej niżej sytuacji oraz o ocenę czy nastąpiło w tym przypadku naruszenie przepisów prawa, w szczególności postanowień Art. 8 Kodeksu pracy, a także o wydanie stosownych decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 30 maja 2014 roku w Oddziale w XXXXXX usytuowanym przy ulicy XXXXX miało miejsce następujące zdarzenie:

Dyrektor Regionu XXXXX Pan XXXXX XXXXX w obecności Dyrektora Oddziału Pana XXXXX XXXXX rozwiązał stosunek pracy z Panią Ewą XXXXX, która w Banku BPH S.A. miała dwudziestoletni staż pracy. Dyrektor Regionu miał przygotowane dwa rodzaje rozwiązania stosunku pracy: wypowiedzenie umowy oraz porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o pracę. Wręczył Pani Ewie XXXXX porozumienie stron sugerując, że jest to dla niej bardzo korzystna forma rozwiązania stosunku pracy, albowiem będzie mogła szybko znaleźć inną pracę. Gdyby natomiast podpisała wypowiedzenie, to będzie miała trudności w znalezieniu pracy. Pani Ewa XXXXX była bardzo zdenerwowana i zaskoczona sytuacją. Będąc w dużym stresie podpisała przedmiotowe porozumienie. Po chwili zorientowała się, że postąpiła niekorzystnie dla siebie, gdyż podpisując porozumienie zamknęła sobie drogę do dochodzenia własnych racji wobec Banku BPH. Pomimo ustnych próśb kierowanych do przełożonego podpisany przez nią dokument nie został wycofany.

Z związku z opisaną wyżej sytuacją, wnioskujemy jak na wstępie.

Podpisany oryginał niniejszego wniosku wraz z załącznikami wyślemy za pośrednictwem Poczty Polskiej w dniu 02 czerwca 2014 roku.

Z poważaniem

Alicja Jędrych
Przewodnicząca Związku
Zbigniew Korczyk
Członek Zarządu Związku

Załączniki:

  1. Skan porozumienia rozwiązującego umowę o pracę Pani Ewy XXXXXXX,
  2. Oświadczenie Pani Ewy XXXXXXX,
  3. Tekst wystąpienia związku zawodowego „Dialog 2005” do Pracodawcy w przedmiotowej sprawie.